Program Studiów Doktoranckich


Głównym zadaniem słuchacza Studium Doktoranckiego jest wykonanie w czasie trwania Studium, pod opieką promotora, części eksperymentalnej pracy doktorskiej, a następnie opracowanie, interpretacja i ewentualne opublikowanie uzyskanych wyników oraz przygotowanie na tej podstawie rozprawy doktorskiej i jej obrona.
W ramach Studium Doktoranckiego słuchacz zobowiązany jest do zrealizowania programu dydaktycznego Studium. Celem programu dydaktycznego jest przygotowanie słuchaczy Studium do pracy naukowej i egzaminów doktorskich.
Słuchacze Studium Doktoranckiego biora również aktywny udział w prowadzeniu zajeć dydaktycznych dla studentów.RAMOWY PROGRAM
Studiów Doktoranckich dziennych z zakresu
"Chemii,Techgnologii i Inżynierii Chemicznej"
(zatwierdzenie: uchwała RW 08.02.1995, nowelizacja: RW 12.11.1997 )
Numer Przedmiot Liczba godzin
I   Przedmioty podstawowe s.1. s.2. s.3. s.4. s.5. s.6. s.7. s.8. suma
  1. Elektroniczne systemy zbierania i dystrybucji informacji naukowych (s)   45 z             45
II   Przedmioty kierunkowe                  
  2. Do wyboru jeden z przedmiotów związanych z pracą doktorską (S)             15 15 E 30
III 3. Seminarium doktoranckie (S)       15 Zy 15 Z 15 Z 15 Z   60
IV   Konwersatoria                  
  4. Dyscyplina dodatkowa       30 Ex         30
  5. Język obcy z zastosowaniem terminologii naukowej     30 Ex          30
    Łączna ilość godzin   45 30 45 15 15 30 15 195
V   Praca doktorska                  
  5 Otwarcie przewodu doktorskiego   +              
  6. Referowanie pracy doktorskiej       + + + + +  
  7. Złożenie i obrona pracy doktorskiej               +  

E - egzamin doktorski,                                                             Z - zaliczenie,                   x - zdawanie dopuszczalne w terminie późniejszym,
y - zaliczenie możliwe w sem. III lub później,


W ramach przedmiotu związanego z pracą doktorską można brać udział w następujących rodzajach zajęć zaakceptowanych przez promotora:
- wykłady kursowe dla studentów
- wykłady monograficzne fakultatywne dla doktorantów
- wybrane wykłady na seminariach katedralnych, wydziałowych, PTChem, itd.
- szkoły wyjazdowe.


Strona główna