Zasady organizowania i prowadzenia Studiów Doktoranckich na Wydziale Chemicznym są zgodne z zarządzeniem 13/96/97 Rektora Politechniki Śląskiej, tekst jednolity z marca 2000r wraz z późniejszymi zmianami. Sprawy szczegółowe reguluje umowa stypendialna.

Zarządzenie Nr 13/96/97 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 stycznia 1997 roku w sprawie zasad organizowania i prowadzenia studiów doktoranckich w Politechnice Śląskiej, tekst jednolity, marzec 2000r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 65, poz. 385) zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się jako obowiązujące, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia ZASADY ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

§2

Dziekani Wydziałów zobowiązani są do wprowadzenia poprawek w istniejących Regulaminach Wydziałowych w celu dostosowania ich do niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4

Traci moc Pismo Okólne Nr 15/93/94 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 lipca 1994 roku.

REKTOR dr hab. inż. Bolesław Pochopień Prof. Pol. Śl.

Zasady organizowania i prowadzenia studiów doktoranckich

Podstawę prawną organizowania i prowadzenia studiów doktoranckich w Politechnice Śląskiej stanowią:

§1

Przyjmuje się następujące zasady tworzenia studiów doktoranckich:

§2

Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza się według następujących zasad:

Zestaw wymaganych dokumentów może w szczególności zawierać: a) kwestionariusz osobowy, b) życiorys, c) dyplom ukończenia studiów wyższych, d) oświadczenie przyszłego opiekuna naukowego, e) oświadczenie kandydata dotyczące stosunku pracy w okresie odbywania studiów doktoranckich, f) wniosek o przyznanie miejsca w domu asystenta, g) orzeczenie lekarskie.

Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest pozytywny wynik kolokwium wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe kryteria przyjmowania określa w Regulaminie Rada Wydziału. Zaleca się aby kandydat na studia doktoranckie posiadał średnią z przebiegu studiów magisterskich co najmniej 4,0 i wykazywał się predyspozycjami do pracy naukowej. Kolokwium lub rozmowę przeprowadza komisja powołana przez Radę Wydziału na wniosek kierownika studiów.

Obcokrajowcy mogą odbywać studia doktoranckie na zasadach określonych w Zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 1991 roku; w szczególności powinni: a) legitymować się świadectwem uprawniającym do podjęcia studiów w państwie stałego miejsca zamieszkania, odpowiadającym analogicznym świadectwom polskim, które w Polsce uprawniają do podjęcia studiów doktoranckich, b) wykazywać się dobrym stanem zdrowia, c) wykazywać odpowiednie, potwierdzone dorobkiem naukowym, predyspozycje do podjęcia nauki na studiach doktoranckich.

Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje Rektor. Rektor podejmuje ostateczną decyzję o uruchomieniu studiów na podstawie liczby zakwalifikowanych uczestników; przy braku odpowiedniej liczby uczestników studiów Rektor może podjąć decyzję o zawieszeniu studiów.

§3

§4

Ustala się następująca organizacje studiów doktoranckich w Politechnice Śląskiej:

§5

Ustala się następujące zasady finansowania studiów doktoranckich:

§6

O wszystkich sprawach nie objętych niniejszymi ustaleniami oraz nie uregulowanych w cytowanych na wstępie przepisach prawnych, jak również o sprawach spornych decyduje Rektor.